martes, 19 de noviembre de 2013

"SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y EDUCACIÓN". (M. AREA, 2002)


 L’anàlisi narrat per  M. Area, ens presenta unes reflexions força interessants sobre els problemes i reptes educatius relacionats en el context social, econòmic i culturals, representats per la societat de la informació.
Les idees principals d’aquest article es centren en quatre aspectes principals. En primer lloc  ens explica que és la societat de la informació, en segon lloc ens reflexiona sobre els aspectes positius i negatius de la tecnologia, en tercer lloc enes explica els principals problemes educatius i per acabar, en quart lloc ens parla sobre els reptes de l’educació en la societat de la informació.
La societat ha anat establint una relació molt estreta amb les noves tecnologies, aquest fet a influenciat en el desenvolupament d’aquestes dues extensions. Podem dir que van lligades de la mà, ja que han recorregut un llarg camí.
Segons J. Echevarría (1999), ens presenta quatre perspectives, analitzant el paper de les tecnologies en la configuració de la societat:

·    El discurs mercantilista, el desenvolupament de la societat de la informació es desenvoluparà en base als interessos econòmics, proporcionant una gran satisfacció i felicitat als subjectes.
·    El discurs crític-polític, és un servei per a tota la societat ha d’estar a l’abast, sense cap tipus de control i tenint dret a la llibertat d’expressió.
·   El discurs tecnocentreista, les tecnologies es centren en el desenvolupament de la societat, sense elles no avancem.
·   El discurs apocalíptic, les tecnologies de la informació i comunicació evadeixen la nostra civilització i cultura.

En segon lloc ens explica els aspectes positius i negatius de les tecnologies:

POSITIU
NEGATIU
Ruptura de les barreres espai-temporal, referent a la comunicació.
Augment de desigualtats a econòmic i cultual. No tothom té les mateixes oportunitats.
Gran quantitat d’informació.
Gran quantitat d’informació, s’ha de seleccionar.
Millor eficàcia i qualitat dels serveis.
Dependència a les noves tecnologies.
Visió més amplia de la realitat.
Dissipació de la cultura, uniformitat de la cultura.

Control dels subjectes i pèrdua de la privacitat.

El tercer aspecte ens parla, dels principals problemes educatius, M. Area, ens explica, que una gran acceleració de les noves tecnologies, perjudica a la societat sense deixar el temps adequat al període d’adaptació, ja que ve forçat per la seva precipitació. Aquest fet, fa que la societat no pugui assimilar ni interioritzar els canvis. Davant aquesta situació s’ha d’alfabetitzar tecnològicament a la població adulta, ja que queden una mica exclosos. En canvi, les noves generacions, neixen amb la immersió de la societat de la informació.
Un altre aspecte important, és la necessitat d’aprendre a seleccionar la informació, ja que trobem una gran quantitat.
 Per acabar, M. Area, recalca que estan sorgint molt de canvis, i a una velocitat difícil d’assolir. Els centres educatius no estan preparats per aquets canvis tan repentins, perquè els docents no estan preparats.
Per finalitzar, en quart lloc ens explica els reptes per a la educació en la societat de la informació. Proposa una sèrie d’accions i programes formatius per a accedir al coneixement i a les noves tecnologies:
·   Integrar les noves tecnologies en el sistema i cultura escolar: inversions econòmiques, formació dels docents, assessorament als centres educatius, obrir els centres educatius a la societat, etc.
·   Reestructurar les fites i els mètodes de l’ensenyament. Nous rols docents i alumnes:  en aquest apartat ens menciona la intel·ligència distribuïda, fa referència a la capacitat que ha desenvolupar un infant front a la informació. És important que l’infant tengui unes gran destreses per a fer una recerca, seleccionar-la i analitzar-la adequadament. Essent un infant crític i reflexiu.
·    Teleformació: interès per ampliar els coneixements. Formació de qualitat.
·    Revisar i replantejar  la formació ocupacional: introduir i preparar als treballadors a partir de plans de formació de qualitat.
·   Desenvolupar un pla d’alfabetització tecnològica: integra i donar a l’abast les noves tecnologies, a totes aquells individus que no puguin accedir, per tal de desenvolupar aquests coneixements
   Referent a l’article, personalment crec que M. Area parla d’uns aspectes claus per a poder realitzar un immersió tecnològica. És important que els centres educatius,  ofereixin un gran ventall d’eines que  permetin desenvolupar les capacitats i destreses dels infants, respectant el ritme individual.
     Els docents tenim un gran repte a l’hora de submergir les noves tecnologies. El nostre paper és fonamental  a l’hora de guiar als infant, per tal de construir el propi aprenentatge.  Aquest  procés  ajudarà als infants a ser més crítics i reflexius per a seleccionar la informació.                                                                           
     Per acabar, vull dir que a poc a poc hem d’implantar una alfabetització tecnològica, però sempre tenint en compte la nostre cultura i els valors, per tal de no perdre la humanitat

miércoles, 13 de noviembre de 2013

“EL PLACER DE LAS TIC”

La comunitat educativa té un gran paper a l’hora d’ensenyar i preparar els alumnes en l’àmbit de les noves tecnologies. Per tant, l’escola ha de ser conscient i responsable per elaborar un material didàctic adequat a les necessitats de cada alumne.

Les TIC dins les aules, han d’estar ben immerses, organitzades i gestionades. S’han de tenir ben clar una sèrie de característiques i aspectes per a treballar tots els continguts per tal d’estar cohesionats i donant un sentit a  totes les activitats que s’estan realitzant. No hem d’utilitzar les TIC esporàdicament o com un premi. Ha de ser una eina que ens proporcioni estratègies per a l’aprenentatge, on els infants poden descobrir un gran món essent crítics i autònoms, a l’hora d’escollir i realitzar les activitats.

Per tant, és necessari elaborar uns canvis dins les aules per poder millorar la nostra tasca educativa. El primer pas, seria crear un racó on hi hagi un ordenador i estigui ben ambientat. En segon lloc, és important gestionar el temps, ja sigui per treballar de manera individual, en grups, parelles, per a realitzar exposicions, etc.
En tercer lloc, els docents han de trobar un temps i un lloc per a pensar i crear les activitats. Això no és una tasca fàcil, ja que requereix molta cura per a dissenyar les activitats per satisfer les necessitats de cada infant. Per acabar, en quart lloc per a realitzar una bona immersió de les TIC haurem de formar diferents tipus d’agrupació per a treballar, ja sigui en parelles, en petit grup i en gran grup.

Per concloure, penso que per fer una bona immersió de les TIC s’ha de tenir ben clar què, com i quant és vol realitzar cada activitat per tal de tenir un sentit a l’hora de realitzar les activitats.

Asorev Zorrauino, E. y Gil Alejandre, J. ( 2009, 12 de noviembre), El placer de usar las TIC en el aula de Infantil.

“5 CLAVES PARA UNA BUENA INTEGRACIÓN DE LA TIC EN LOS CENTROS DOCENTES.”
En aquest article, Pere Marquès ens explica 5 característiques que han de tenir per a una bona integració de les tic en els centres docents, per tal d’arribar a un millor aprenentatge per part dels alumnes i els docents. Explicarem els conceptes breus i concisos.

1. LES BASES TECNOLÒGIQUES NECESSÀRIES: aquest punt fa referència a les infraestructures adequades com; pissarres digitals, aules d’informàtica, intranet, etc.
2. COORDINACIÓ Y MANTENIMENT DELS RECUSOS TIC : les estructures han d’estar operatives i ha d’haver un bon servei de manteniment.
3.     RECURSOS DIDÀCTICS: recursos que facilitin els aprenentatges dels infants.
4.    SUPORT DE L’EQUIP DIRECTIU I COMPROMÍS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA: plena integració de les TIC amb el suport de tota la comunitat educativa.
5.  FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN DIDÀCTICA DIGITAL: motivació i actitud positiva cap a la innovació pedagògica.

Personalment, que aquests 5 aspectes són claus per a una bona integració de les TIC, ja que ens permetrà poder aplicar i realitzar noves estratègies d’aprenentatge. Crec que encara hi ha molta por a les noves tecnologies, per part del professorat, jo som una d’elles. Però amb la formació, l’experimentació i el descobriment anem superant certes pors. És molt important llevar-se aquesta angoixa, perquè ens pot condicionar a l’hora d’ensenyar als nostres alumnes.