martes, 29 de octubre de 2013

AVALUACIÓ MULTIMÈDIA

Aquest material que us presento, està elaborat pels alumnes de  l'UAB l'any 2001. És una fitxa que serveix per avaluar i catalogar els programes multimèdies. 


FICHA  DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMÈDIA
SIMPLIFICADA PARA LOS PROFESORES QUE HAN USADO EL PROGRAMA EN CLASE - DIM-UAB/2001
Títol del programa : orientació espacial, versió en  català.
Temàtica del programa:
Aquest programa treballa concretament l’orientació espacial.
Objectius y continguts que s’estan treballant en el programa:
Objectius:

          -Orientar-se i actuar cada cop més autònomament en els espais quotidians relacionats amb les vivències periòdiques i amb les rutines, utilitzant de forma adequada termes bàsics relatius a l’organització de l’espai i del temps.

         -Elements i algunes de les seves funcions, descobrint les seves possibilitats d’acció i d’expressió, coordinant i controlant cada cop amb major precisió gestos i moviments i regulant el moviment, el to i la postura en funció de l’objecte i de l’acció efectuada.

Continguts:
        -Nocions bàsiques d’orientació en l’espai i en el temps i de coordinació de moviments.

         - Exploració i presa de consciència de les pròpies possibilitats i limitacions perceptives, motrius i expressives, mostrant confiança en les pròpies possibilitats d’acció. Simulació de rols diferenciats i d’estats d’ànim diversos en situacions de joc. Iniciativa en l’acció i en els nous aprenentatges, mantenint una actitud de superació de les dificultats.

Característiques dels alumnes que han utilitzat aquest programa: 
Aquest contingut va dirigit a infants d'Educació Infantil de 3 a 6 anys, l'objectiu general de desenvolupar la capacitat d'identificar la direcció dels objectes en les seves diferents direccions en el plà (vertical, horitzontal i inclinat). Es pretén que l'alumne/a aprengui a classificar, sobre la base de l'orientació dels objectes en el plà més que resoldre els exercicis. El professor haurà de conversar amb l'alumne durant l'exercici per a assegurar-se que empra estratègies adequades i que no treballa a l'atzar.

TIPOLOGÍA DEL PROGRAMA
La tipologia d’aquest programa és, d'exercitació.
FUNCIÓ PER A LA QUAL S’HA UTILITZAT:
Utilitzaria aquest programa per exercitat les habilitats lingüístiques ampliant el vocabulari, familiaritzar-se amb les noves tecnologies i per avaluar si els infants saben orientar-se en l’espai.
Breu descripció de les activitats del programa que s’ha utilitzat:
El contingut està composat per 5 objectes d'aprenentatge formats per una seqüència de 5 activitats, cadascuna d’elles orientada a identificar la direcció i sentit dels objectes mostrats. Alguns  inicien una activitat de presentació del concepte, seguida de diferents activitats d’execució. Els exercicis de classificació sobre la base de l'orientació dels objectes en el plà es repetiran amb igual estructura però canviant els conceptes i els objectes amb els quals es treballen.
Entorn d’ús: 
Utilitzaria aquest joc dins l’aula, concretament en el racó de l’ordinador.
Usuaris:
Tots els alumnes poden utilitzar el joc, de manera autònoma i amb la supervisió de la mestra.
Forma d’agrupaments:
Els agrupament que utilitzaria en aquest joc són diversos. En primer lloc, els infants podran utilitzar aquest programa per parelles, per tal de poder-se ajudar i poder fer un repàs. En segon lloc, m’agradaria que els infants utilitzessin aquest programa individualment mentre la mestra pugui anar supervisant i avaluant.
Breu descripció de la forma d’ús: 
Aquest racó estarà disponible en unes hores concretes quant la mestra ho comuniqui.
La mestra s’encarregarà de fer les parelles, segons les seves possibilitats i característiques de cada infant, cada parella haurà d’autoregular-se el temps, ja que disposaran de mitja hora.

Altres circumstàncies :
Si programa s’utilitzés per primera vegada, la mestra i els infants realitzarien una primera pressa de contacte conjuntament

Característiques del aula informàtica :
El racó estaria compost per un ordinador de torre i hauria per escrit o amb símbols les normes d’ús .
ASPECTES FUNCIONALS. UTILITAT           

Eficàcia del programa (facilita l’assoliment dels objectius)
Facilitat d’ús i instal·lació (entorno amable)
Documentació (si s’ha utilitzat)
Servei de teleformació i assistència (si s’ha utilitzat)
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.x
.
.
.
X
.
.
.
.X
.
.
.
.
.X
.

ASPECTES TÈCNICS I ESTÉTICS
.
Entorn audiovisual (presentació, pantalles, tipus lletra...)
Elements multimèdia (qualitat i quantitat)
Continguts (qualitat, profunditat, organització)
Navegació (fiabilitat ,eficàcia, velocitat...)
Interacció (tipus de diàleg, entrada de dades, anàlisis de respostes)
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.
.
.
.
ASPECTES PEDAGÒGICS

Capacitat de motivació (atractiu, interès)
Adequació a l’usuari (continguts activitat)
Tutorització i avaluació (preguntes reforços)
Recurssos didàctics (activitat, organitzados)
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.X

.
.
OBSERVACIONS
Problemes i inconvenients:
VALORACIÓ GLOBAL
EXCEL·LENT
ALT
CORRECTE
BAIX
.

domingo, 27 de octubre de 2013

MATERIAL DIDÀCTIC

Cercant i cercant, he trobat infinitats de jocs educatius per a infants però no complien certes característiques, segons Santos Urbina. Crec que és molt important tenir a l’abast un bon material didàctic i de qualitat.

En aquesta pàgina he trobat  diversos jocs. Concretament me centrat en l’orientació espacial. Aquest joc m’ha cridat l’atenció pel tema que està treballant, ja que no és molt freqüent en jocs multimèdia.
En quant a les característiques, puc dir que és una pàgina molt visual i atractiva. Les instruccions són clares, concises i senzilles. Està adaptat a l’edat a la que va dirigida, per la seva facilitat a l’hora d’interactuar amb el joc. L’infant pot ser autònom amb l’ajuda del so i els icones. L’error el tracte amb molta delicadesa, animà als infants i la veu és molt dolça.


jueves, 17 de octubre de 2013

TALLER D’IMATGE

Aquesta setmana, hem realitzat un taller d’imatge. Ha estat fantàstic, ja que em pensava que mai arribaria a saber a utilitzar aquest programa, el GIMP 2. Es pot descarregar de manera gratuïta. Estic fascinada, per la gran quantitat de programes que un mateix es pot descarregar gratuïtament i pots fer un gran ús.
L’univers de les noves tecnologies és tant ampli que normalment quan no controlem aquest món ens ofeguem. En canvi, si ens sabem desenvolupar dins aquest camp penso que ens dominen a nosaltres, ja que no tenim control davant les màquines.

He de dir que a poc a poc vaig perdent la por a les noves tecnologies, però encara  m’atabalen una mica, ja que no sé controlar-les, aquest fet em desborda una mica i em col·lapsa. Estic satisfeta amb aquesta feina perquè no em vaig posar nerviosa i ho vaig aconseguir. Em vam passar una sèrie de problemes, com per exemple, vaig borrar tota la feina que havia fet sense guardar-la. Vaig haver de començar de nou. Però amb paciència vaig poder realitzar un muntatge!

LECTURA: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET PARA LA EDUCACIÓN


Una vegada llegit aquest article, m’he demanat: feim un bon ús dels recursos que trobem? Eduquem per aquest bon ús? A partir de quina edat eduquem? Com utilitzem la informació que trobem?
Aquestes són les preguntes que m’han anat sorgint durant la lectura.  He reflexionat i he extret certes conclusions. Em centraré amb els valors i concretament amb el respecte.
Considero que els mestres, hem d’educar als infants a partir del respecte davant els drets d’autor. Hem de tenir molta cura i educar amb consciència. Penso que el respecte ha de ser mutu entre l’autor que publica i la persona que utilitza els recursos d’aquest. És a dir, per una banda, crec que és important tenir una cultura de compartir els recursos que un individu realitza, ja que posem a l’abast els nostres coneixements, com també la societat pot aprendre de nosaltres. Per altra banda el subjecte que utilitza aquest recursos ha de tenir respecte cap aquest individu nombrant les fonts. El que vull dir amb totes aquestes paraules, és que entre nosaltres hem de compartir a partir del respecte mutu. Crec que des de ben petits s’ha d’inculcar aquesta filosofia els infants, perquè sempre tenguin cura a l’hora d’utilitzar qualsevol tipus de document. Aquests des de ben petits, comencen a utilitzar recursos extrets d’internet o llibres i és important remarcar els autors. Poc a poc aniran assimilant i tenint molta cura de la utilització d’aquests recursos, essent conscients de la importància de citar les fonts.
És important, en la nostra tasca diària com a docents, poder compartir i intercanviar tots els recursos que elaborem per tal de poder ampliar el nostre aprenentatge dins les aules.
Per concloure, ens hem de centrar en el respecte i en la cura a l’hora d’utilitzar els recursos i com a docents hem de donar exemple, citant les fonts. Per tal de poder seguir ampliant aquesta xarxa de coneixements i aprenentatges.

Bibliografia:

Suvires Garcia, M. Derechos de autor i propiedad intelectual en internet para la educación. 2º Congreso internacional uso y buenas prácticas con TIC

martes, 15 de octubre de 2013

PROJECTE EDUCATIU TIC, CP. CAN CANTÓ

Can cantó, és una escola d’Eivissa, que a posat en marxa un projecte educatiu, que tracte de les noves tecnologies. És un projecte, força interessant, ja que podem observar al blog, unes grans activitats relacionades amb les noves tecnologies.
Aquest centre educatiu, té un projecte pioner i ben assentat. És important tenir ben clar els objectius que es volen assolir i transmetre, per tal d’arribar a poder realitzar un projecte de qualitat i atractiu per a tota la comunitat educativa.
Aquest projecte , crec que s’ha pogut dur a terme, gràcies a la bona gestió dels recursos, tant humans com materials. Els mestres s’han anat formant dins aquest àmbit, això fa que els infants aprenguin amb més gust, ja que els mestres estan més segurs amb les noves tecnologies.
Aquest projecte, immergeix als infants i mestres a les noves tecnologies. Els infants coneixen i saben utilitzar tot tipus de  programes, de manera lúdica. En el blog, es poden observar les diferents activitat que realitzen, com programes de ràdio, contes digitals, cartes, etc.

Penso, que és possible poder dur a terme un projecte d’aquestes característiques, tenint ben clar el que es vol transmetre i amb l’ajuda de la comunitat educativa. Els mestres hauríem d’apostar i llevar pors, per tal de poder avançar en aquest àmbit que ens pot oferir grans descobriments i aprenentatges.

lunes, 7 de octubre de 2013

WEB 2.0

Llegint aquesta lectura, força interessant, m’ha fet reflexionar sobre diferents temes. I un d’ells ha estat observar i analitzar diferents qüestions, com els punts forts i febles de les noves tecnologies.
En primer lloc, començaré parlant dels punts forts o beneficis de la tecnologia. Un d’ells és accedir a la informació en un sol clik. Tenim una gran facilitat per arribar a qualsevol informació, però sempre l’hem de saber seleccionar de forma adequada i de qualitat.  Crec que això és un benefici per a la societat, perquè d’aquesta manera sempre pot estar informada i pot anar adquirint un nou esperit crític.
Un altre punt fort que trobo prou interessant, és el poder-se manifestar i mobilitzar. Un clar exemple és la vaga indefinida dels professors. Podem trobar per totes les pàgines tot tipus d’informació, comunicats, concentracions, assembles, informació general, etc. Considero que aquestes mobilitzacions són grans avanços en la nostra societat, ja que aquest fets són incontrolables i la societat es pot manifesta lliurament.
Un tercer punt fort, és que pots accedir a diferents pàgines al mateix temps. Aquesta versatilitat, crec que és molt positiva ja que, ens pot ajudar a cercar informació més ràpid i de qualitat, accedint a diferents punts d’informació.
I per acabar, un altre benefici, és que abans els coneixements només els sabia el mestre. En canvi avui dia els coneixements els poden transmetre altres vies, com és la tecnologia. Crec, que aquest apartat els pots enfocar de manera positiva com he fet en aquest cas. Però també es pot enfocar negativament, ja que tot el que es troba per les xarxes no és fiable. Per tant, crec que hem d’educar als infants amb una cultura tecnològica, basada en la recerca d’informació adequada, de qualitat, i utilitzar-la com un recurs més.
Per altra banda els punts febles que he pogut trobar han estat diversos. Parlaré de la relació entre les tecnologies i els individus. Crec que les noves tecnologies ens controlen i generen addicció. Considero que afecta a les nostres relacions i amb la manera de relacionar-nos amb el nostre entorn. Penso que aquest fet no és positiu, ja que aquestes acaben essent pobres i de poca qualitat. Durant  el dia a dia, podem observar moltes persones que estan reunides i tenen a les seves mans el mòbil! Aquest fet es repeteix diàriament. Personalment m’he és molt molest, perquè la persona que està al teu costat no t’escolta, no et mira, etc. Controlar aquest fet és molt difícil i una vegada has entrat en aquest món et va creant més addicció.
Un segon punt feble , és que tenim la necessitat de que la tecnologia sigui ràpida i tot ho tinguem al moment. Aquest fet causa avorriment, desmotivació i ansietat. Això fa que els infants dins les aules es desmotivin i perdin la concentració. Per tant considero que estem perdent certs valors com és la paciència, cosa que hem d’anar alimentant dia a dia i que tot el que feim té un esforç personal.
Per acabar he de dir, que hem d’educar i preparar a la societat en una cultura tecnològica adequada i de qualitat, basada en la selecció de la informació i amb valors.
Crec que el moviment web 2.0, és un gran avanç en la nostre societat i que té molts beneficis en l’àmbit educatiu, creant així noves competències i coneixements.